Het Onstaan

Het onstaan van de Jandurkspolder

De jandurkspolder ligt in het zuidelijk deel van de Alde feanen ten westen van Oudega
tussen de Alde Geau in het noorden en de Headammen in het zuiden; ten westen van het gebied ligt de Headamsleat.
Het deelgebied bestaat uit de Jandurkspolder en de Wolwarren,beide met een oppervlakte van ca.60 ha
Het gebied heeft inmiddels een status van beschermd natuurmonument.
De Jandurkspolder bestond voor ca. 4 ha uit riet en rietvegatatie en voor de rest uit grasland.
Tot 1989 was de Jandurkspolder een zomerpolder en werd s’zomers bemalen op een peil van 2,20 NAP
s winters stond het gebied onder water(kwel en regenwater)
In het najaar van 1989 zijn in het gebied van de Jandurkspolder herinrichtingmaatregelen
uitgevoerd in het kader van het herstelplan leefgebied otter
De uitgevoerde maatregelen zijn erop gericht om ter plaatse het zoetwatermilieu te herstellen en te ontwikkelen
Bemaling is stopgezet en het gemaal is verwijderd.
De Jandurkspolder is hierdoor grotendeels onder water komen te staan.
Om het water goed vast te kunnen houden zijn de buitenste kadesverbreed en verstevigd.
Verder zijn bestaande dammen in de Jandurkspolder doorgraven,
zodat in perioden met lage waterstanden geen van elkaar afgescheiden kleine waterpartijen ontstaan.
Na de herinrichting is de situatie in de Jandurkspolder sterk gewijzigd
de Jandurkspolder bestaat nu voor het overgrote deel (ca50 ha) uit ondiep open water en plasdras staande vegetatie.
De bodem en de hoogteligging zijn in de Jandurkspolder met de herinrichting niet ingrijpend veranderd
De bodem bestaat grotendeels uit 30-50 cm restveen op zand dit als gevolg van vroegere vervening.

Door de herinrichting zijn in de Jandurkspolder afzonderlijke waterpartijen ontstaan,
die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op foeragerende en pleisterende vogels.
De graslanden aan de rand van de polder bieden nog broedgelegenheid aan weidevogels.
Ook riet en rietgrasvelden worden door vogels erg gewaardeerd.
Op de broedvogellijst komen ,naast de gewone soorten,ook bijzondere soorten voor zoals de
Geoorde fuut,Waterral,Porseleinhoen,en klein en kleinst waterhoen.
Op de slikveldjes verblijven steeds veel steltlopers en plevieren en op de plasjes talrijke eendensoorten.
Geen wonder dat grote roofvogels hier graag komen jagen.
De kiekendief bijvoorbeeld,maar ook de slechtvalk en de visarend laten zich hier zien.
Verder worden onder andere de steltkluut,strandloper,grote grijze snip,grauwe franjepoot en witvleugelstern waargenomen.