Ijsvogel (Iisfûgel)

Soort: ijsvogels.
Voorkomen:
geheel Europa.
Voedsel:
 kleine visjes, kreeftjes, larven van waterinsecten.
Broedgebied:
in holen aan niet snel stromende rivieren, oevers en beken,
meren en vaarten.
Nest:
 tunnel ongeveer 30-100 cm geen nestmateriaal.
Eieren: 6-7 kort,elliptisch tot bolvormig, glad, sterk glanzend. 22,5×19 mm.